Holl w budynku Śluzy prowadzący na kładkę

Deklaracja dostępności

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Śluza.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • brak zdefiniowanych atrybutów „focus” dla niektórych elementów interaktywnych utrudnia obsługę osobom niewidomym oraz niedowidzącym.
  • serwis może zawierać dokumenty PDF, które mogą sprawiać trudności przy odczytywaniu z użyciem czytników ekranu. Staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i wraz z rozwojem strony umieszczać zawarte w nich treści bezpośrednio w serwisie.
  • część filmów nie jest uzupełniona napisami w dla osób niesłyszących i Głuchych
  • postrzegalność, ułatwienie percepcji, funkcjonalność, zrozumiałość, możliwość nawigacji, kompatybilność są niedostępne lub dostępne tylko częściowo
  • część obrazków nie ma uzupełnionych opisów alternatywnych, opisy są sukcesywnie uzupełniane
  • strona wymaga javascriptu do prawidłowego działania

Deklaracje sporządzono dnia: 2022-03-22

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-12

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lucyna Kaczmarkiewicz, lucyna.kaczmarkiewicz[at]pcd.poznan.pl
Tel. 61 647 7627, 571 267 308

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Galeria Śluza znajduje się w zabytkowej przestrzeni dawnych fortyfikacji pruskich. Do Galerii możesz wejść od strony holu głównego Bramy Poznania. Przejdziesz wówczas szklaną kładką zawieszoną nad rzeką Cybiną. Możesz również wejść od strony ul. Dziekańskiej na Ostrowie Tumskim. Drzwi do Galerii Śluza są szklane i automatycznie się rozsuwają. Nie ma tutaj progów, a chodnik prowadzący do wejścia jest gładki. W zakładce Galeria Dostępna jest plik z audiodeskrypcją budynku. Czworonogi znajdą tutaj miskę z wodą. Psy asystujące mogą wejść również do sal z wystawami. Wystawy zajmują 5 sal znajdujących się na dwóch poziomach 0 i -1. Na poziom -1 można tylko zejść po schodach. Zapewniamy dostęp alternatywny w postaci zniesienia osoby tego potrzebującej. Pracujemy nad udostępnieniem tej przestrzeni wszystkim zwiedzającym. Przed wejściem do sal na poziomie 0, po bokach gładkiego chodnika jest bruk wykonany z nierównych kamieni. Pomieszczenia Galerii Śluza są zakończone półokrągłymi sklepieniami, a grube ściany są wykonane z cegieł. Okna na poziomie 0 są często zasłaniane na potrzeby aranżacji wystawy. Na poziomie – 1 jest tylko sztuczne, kierunkowe światło (nie ma tutaj światła dziennego). Wokół Galerii Śluza znajdują się znaczniki TOTUpoint. Są zlokalizowane w dwóch miejscach: na latarni od strony ul. Dziekańskiej, oraz przy wejściu na szklaną kładkę z holu głównego Bramy Poznania.

 

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o dostępności znajdziesz w zakładce Galeria Dostępna.

Holl w budynku Śluzy prowadzący na kładkę